Bahar بهار

Spread the facts!
   ( شعر برای کودکان )

 بهار

بچه ها ، بها ر !
گل ها و ا شدند
برف ها پا شدند
از رو سبزه ها
از روی کوهسار
بچه ها، بها ر !
داره رو درخت
می خونه به گوش:
«پوستین را بکن
قبا را بپوش»
بیدار شو، بیدار
بچه ها، بها ر !
دارند می روند
دارند می پرند
زنبور از لونه
بابا از خونه
همه پی کار
بچه ها، بهار !

                                                                            لاهیجان .اسفند ماه سال ۱۳۰۸