وجود یا عدم وجود “خدا”  با حضور دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی نیری

Spread the facts!

وجود یا عدم وجود “خدا”(1/5)  با حضور دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی نیری

 


وجود یا عدم وجود “خدا”_2/5_ با حضور دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی نیری

 


وجود یا عدم وجود “خدا”(3/5)_ با حضور دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی نیری

 


وجود یا عدم وجود “خدا”_4/5_ با حضور دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی نیری

 


وجود یا عدم وجود “خدا”(پرسش و پاسخ)_ 5/5 _با حضور دکتر فرهنگ هلاکویی و دکتر علی نیری

 

….

Be the first to comment

Leave a Reply